Losse waarnemingen

Fietstocht op 12 april 2022 met 2 heren uit Zwolle

fuut, aalscholver, roerdomp, grote zilverreiger, knobbelzwaan, grauwe gans, Canadese gans, brandgans, bergeend, wilde eend, krakeend, pijlstaart, slobeend, wintertaling, tafeleend, kuifeend, bruine kiekendief, buizerd, zeearend, torenvalk, fazant, meerkoet, swcholekster, kievit, wulp, grutto, tureluur, kokmeeuw, zilvermeeuw, grote mantelmeeuw, houtduif, veldleeuwerik, boerenzwaluw, graspieper, witte kwikstaart, gele kwikstaart, blauwborst, tapuit, merel, Cetti's zanger, rietzanger, tuinfluiter, grasmus, zwartkop, fitis, tjiftjaf, koolmees, ekster, kauw, zwarte kraai, ringmus, huismus, vink, rietgors

 

Waarnemingen tijdens een natuurwandeling op 7 nov. 2021

fuut, aalscholver, blauwe reiger, grote zilverreiger, knobbelzwaan, grauwe gans, bergeend, smient, wilde eend, krakeend, pijlstaart, slobeend, wintertaling, tafeleend, kuifeend, blauwe kiekendief, bruine kiekendief, sperwer, buizerd, torenvalk, fazant, meerkoet, kokmeeuw, grote mantelmeeuw, graspieper, roodborst, merel, cetti's zanger, koolmees, spreeuw, ekster, kauw, zwarte kraai, putter