Waarnemingen tijdens VBN-excursies

Waarnemingen tijdens een natuurwandeling op 7 nov. 2021

(geen VBN-excursie)

fuut, aalscholver, blauwe reiger, grote zilverreiger, knobbelzwaan, grauwe gans, bergeend, smient, wilde eend, krakeend, pijlstaart, slobeend, wintertaling, tafeleend, kuifeend, blauwe kiekendief, bruine kiekendief, sperwer, buizerd, torenvalk, fazant, meerkoet, kokmeeuw, grote mantelmeeuw, graspieper, roodborst, merel, cetti's zanger, koolmees, spreeuw, ekster, kauw, zwarte kraai, putter

Waarnemingen tijdens de excursie van 8 februari 2020

fuut, geoorde fuut, aalscholver, grote zilverreiger, blauwe reiger, knobbelzwaan, grauwe gans, brandgans, bergeend, nijlgans, smient, wilde eend, krakeend, slobeend, wintertaling, tafeleend, kuifeend, brilduiker, nonnetje, middelste zaagbek, blauwe kiekendief, bruine kiekendief, buizerd, zeearend, torenvalk, fazant, meerkoet, kievit, tureluur, kokmeeuw, grote mantelmeeuw, houtduif, holenduif, graspieper, winterkoning, roodborst, merel, cetti's zanger, koolmees, spreeuw, ekster, kauw, zwarte kraai, huismus, vink, putter, rietgors

Waarnemingen tijdens de excursie van 17 november 2019

fuut, dodaars, geoorde fuut, aalscholver, grote zilverreiger, blauwe reiger, kleine zwaan, knobbelzwaan, grauwe gans, Canadese gans, brandgans, bergeend, smient, wilde eend, krakeend, pijlstaart, slobeend, wintertaling, tafeleend, kuifeend, brilduiker, middelste zaagbek, blauwe kiekendief, bruine kiekendief, sperwer, buizerd, zeearend, torenvalk, fazant, waterral, meerkoet, kraanvogel, kievit, wulp, watersnip, kokmeeuw, zilvermeeuw, holenduif, ijsvogel, graspieper, winterkoning, roodborst, roodborsttapuit, merel, koperwiek, Cetti's zanger, goudhaan, pimpelmees, koolmees, spreeuw, ekster, kauw, zwarte kraai, vink, putter

Waarnemingen tijdens de excursie van 22 april 2019

fuut, geoorde fuut, aalscholver, lepelaar, knobbelzwaan, grauwe gans, Canadese gans, brandgans, bergeend, nijlgans, smient, wilde eend, krakeend, slobeend, wintertaling, zomertaling, tafeleend, kuifeend, bruine kiekendief, sperwer, buizerd, zeearend, fazant, meerkoet, scholekster, kluut, kievit, kemphaan, tureluur, zwarte ruiter, groenpootruiter, oeverloper, watersnip, kokmeeuw, zilvermeeuw, kleine mantelmeeuw, houtduif, holenduif, koekoek, veldleeuwerik, boerenzwaluw, graspieper, witte kwikstaart, gele kwikstaart, winterkoning, blauwborst, roodborsttapuit, tapuit, beflijster, merel, zanglijster, snor, Cetti's zanger, rietzanger, kleine karekiet, braamsluiper, fitis, tjiftjaf, koolmees, spreeuw, ekster, kauw, zwarte kraai, vink, putter, rietgors 

Waarnemingen tijdens de excursie van 21 april 2017:

fuut, aalscholver, roerdomp, kleine zilverreiger, blauwe reiger, lepelaar, knobbelzwaan, zwarte zwaan, grauwe gans, Canadese gans, brandgans, bergeend, wilde eend, krakeend, slobeend, wintertaling, zomertaling, tafeleend, kuifeend, bruine kiekendief, buizerd, zeearend, fazant, meerkoet, scholekster, steltkluut, kievit, kemphaan, grutto, tureluur, zwarte ruiter, kokmeeuw, kleine mantelmeeuw, houtduif,veldleeuwerik, boerenzwaluw, graspieper, witte kwikstaart, winterkoning, heggemus, blauwborst, roodborsttapuit, tapuit, merel, snor, Cetti's zanger, rietzanger, bosrietzanger, kleine karekiet, zwartkop, fitis, tjiftjaf, spreeuw, ekster, kauw, zwarte kraai, putter, rietgors

Waarnemingen tijdens de excursie van 16 april 2017:

fuut, roerdomp, kleine zilverreiger, blauwe reiger, lepelaar, knobbelzwaan, grauwe gans, Canadese gans, brandgans, bergeend, nijlgans, smient, wilde eend, krakeend, slobeend, wintertaling, zomertaling, tafeleend, kuifeend, blauwe kiekendief, bruine kiekendief, fazant, meerkoet, scholekster, steltkluut, kluut, bontbekplevier, kievit, grutto, tureluur, kokmeeuw, zilvermeeuw, grote mantelmeeuw, kleine mantelmeeuw, houtduif, veldleeuwerik, boerenzwaluw, graspieper, witte kwikstaart, gele kwikstaart, winterkoning, blauwborst, tapuit, merel, Cetti's zanger, rietzanger, bosrietzanger, zwartkop, fitis, tjiftjaf, pimpelmees, koolmees, spreeuw, ekster, kauw, zwarte kraai, ringmus, vink, rietgors 

Waarnemingen tijdens de excursie van 11 maart 2017:

fuut, geoorde fuut, aalscholver, grote zilverreiger, blauwe reiger, lepelaar, knobbelzwaan, grauwe gans, Canadese gans, brandgans, bergeend, smient, wilde eend, krakeend, pijlstaart, slobeend, wintertaling, tafeleend, kuifeend, brilduiker, blauwe kiekendief, bruine kiekendief, havik, buizerd, 2 zeearenden (nestbouwend), torenvalk (met mol als prooi), fazant, meerkoet, scholekster, kluut, bontbekplevier, kievit, tureluur, kokmeeuw, zilvermeeuw, grote mantelmeeuw, houtduif, 42 holenduiven, veldleeuwerik, graspieper, witte kwikstaart, roodborst, merel, zwartkop, tjiftjaf, koolmees, ekster, kauw, zwarte kraai, ringmus, huismus, rietgors

Waarnemingen tijdens de excursie van 22 april 2016:

fuut, aalscholver, blauwe reiger, lepelaar, knobbelzwaan, grauwe gans, Canadese gans, brandgans, bergeend, wilde eend, krakeend, slobeend, wintertaling, kuifeend, bruine kiekendief, buizerd, fazant, meerkoet, scholekster, kievit, grutto, tureluur, zwarte ruiter, watersnip, kokmeeuw, zilvermeeuw, grote mantelmeeuw, kleine mantelmeeuw, houtduif, gierzwaluw, veldleeuwerik, boerenzwaluw, huiszwaluw, graspieper, witte kwikstaart, winterkoning,  blauwborst, tapuit, merel, sprinkhaanzanger, rietzanger, kleine karekiet, fitis, tjiftjaf, koolmees, klapekster, ekster, kauw, zwarte kraai, putter, rietgors 

Waarnemingen (14 april) tijdens het voorlopen voor de excursie van 17 april 2016:

fuut, aalscholver, kleine zilverreiger, blauwe reiger, lepelaar, knobbelzwaan, grauwe gans, canadese gans, overvliegende rotganzen, brandgans, bergeend, wilde eend, krakeend, slobeend, tafeleend, kuifeend, middelste zaagbek, bruine kiekendief, havik, buizerd, ruigpootbuizerd, boomvalk, fazant, meerkoet, scholekster, kievit, grutto, tureluur, watersnip, kokmeeuw, zilvermeeuw, kleine mantelmeeuw, houtduif, veldleeuwerik, boerenzwaluw, graspieper, witte kwikstaart, grote gele kwikstaart, gele kwikstaart, winterkoning, blauwborst, gekraagde roodstaart, merel, sprinkhaanzanger, rietzanger, bosrietzanger, kleine kartekiet, zwartkop, fitis, tjiftjaf, koolmees, spreeuw, ekster, kauw, zwarte kraai, ringmus, huismus, rietgors